Students

PhD students (Regular)

S.No NAME Entry No Guide
1 Anshul Sharma 2016BMZ0001 Dr. Navin Kumar(Advisor)

Dr.Ravibabu Mulaveesala  (Co Advisor)

2 Harsharan Kaur 2016BMZ0002 Dr. Kailash C. Jena (Advisor)

Dr. Narinder Singh (co Advisor)

3 Monika 2016BMZ0003 Dr. Narinder Singh(Advisor)

Dr. Kailash C. Jena (Co Advisor)

4 Harupjit Singh 2016BMZ0005 Dr. Narinder

Dr. Dhiraj Mhajan(Co Advisor)

5 Joohi Chauhan 2016BMZ0006 Dr. Puneet Goyal
6 Piyush Uniyal 2016BMZ0007 Dr. Navin Kumar
7 Krasshan Kumar Dwivedi 2017BMZ0001 Dr.Navin Kumar

Dr.Sachin Kumar

8 Leena Arora 2017BMZ0002 Dr.Durba Pal
9 Namya Rishi 2017BMZ0003 Dr. Srivatsava Naidu
10 Nahida Rasool 2017BMZ0007 Dr. Yashveer Singh
11 Sheetanshu 2017BMZ0008 Dr. Srivatsava Naidu
12 Manjit Sandhu 2017BMZ0009 Dr. Navin Kumar
13 Sidhanta Nanda 2018BMZ0001 Pro. JN Agrewala
14 Amanpreet Chander 2018BMZ0002 Dr. Navin Kumar
15 Amit Kumar 2018BMZ0003 Dr. Navin Kumar
16 Debarun Patra

 

2018BMZ0005

 

Dr.Durba Pal
17 Rahul Shukla

 

2018BMZ0006

 

Dr.Ashish Sahani
18 Ravinder Kumar

 

2018BMZ0007

 

Dr.Ashish Sahani
19 Mohammad Adeel Zafar

 

2018BMZ0008

 

Prof. JN Agrewala (Advisor)

Dr. S. Naidu ( Co advisor)

PhD students (External Registration Program)

 

Manjit Sandhu (Dr Navin Kumar)

MTech students (2017-18)

 

Aarthi Nivasini M

 

Debasmita Mukherjee

 

Jatin Kumar

 

Pooja Dubey

 

Shubhangi Nema

 

Sushil Kumar

 

Kundan Kumar Mishra

 

Faculty adviser: Dr. Yashveer Singh